zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

     1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktu wolnego od wad.

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową (szkolenie on – line) wolne od wad.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi zestaw Kreatywny wolny od wad.
 3. Sprzedawca dostarcza Klientowi kompletny Produkt, na który składa się:
 • Szkolenie on – line w postaci dostępu do szkolenia opisanego w VII. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY ust. 6 – 8 (Regulamin sklepu)
 • Zestaw kreatywny odpowiadający przedmiotowi zakupionego szkolenia on – line.
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 2. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego - DO POBRANIA TUTAJ, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 5. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym zestawie kreatywnym wad fizycznych. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia,
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w przypadkach określonych w ust. 2 – 4 oraz 10, jeśli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminów określonych w ust.15.
 7. Reklamacje można zgłaszać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@torunskieinspiracje.pllub też pisemnie na adres do korespondencji Św. Katarzyny 4A/2, 87-100 Toruń. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji należy również dostarczyć na powyższy adres reklamowany Produkt.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
 9. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@torunskieinspiracje.pl lub też pisemnie na adres korespondencyjny: Św. Katarzyny 4A/2, 87-100 Toruń.
 11. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 12. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie        14 dni licząc od dnia wydania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie                  można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@torunskieinspiracje.pl lub też pisemnie na adres                    korespondencyjny: Św. Katarzyny 4A/2, 87-100 Toruń.
 2. Zwróć uwagę, że dokonując zamówienia Produktu, kupujesz w naszym Sklepie Produkt, na który składa się treść cyfrowa, co do której złożyłeś oświadczenie, że zgadzasz się na jej wykonanie przed upływem 14 - dniowego terminu do odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

          Wzór formularza odstąpienia od umowy - DO POBRANIA TUTAJ.

 1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. W razie odstąpienia od umowy konsument co do zasady nie ponosi kosztów związanych z jej zawarciem i wykonaniem. Jednakże, jeśli wybrał inny niż zwykły, najtańszy sposób dostarczenia rzeczy, Sklep nie musi ponadto zwracać konsumentowi dodatkowych kosztów tej dostawy, które konsument poniósł. Ponadto konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Koszty zakupu Produktu wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie zostaną zwrócone w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wskaże inny sposób zwrotu.
 5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta), a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, co dotyczy szkoleń on - line. O skutkach związanych z rezygnacją z prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do szkoleń on – line poinformujemy cię szczegółowo w trakcie składania zamówienia.
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • świadczeń, w której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 1. Klient nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl